یافتن پست: #اندکی_تفکر

هدیه
هدیه


یکی گفت:
چه دنیای بدے
حتے شاخه های گل هم خار دارند!
دیگری گفت:
چه دنیای خوبے
حتی شاخه های پر خار هم گل دارند!

عظمت در تفکر است، نه در چیزی که میبینیم...!!!

هدیه
هدیه

می‌گفت: وقتی‌اونی‌‌که‌دوستش‌دار‌ی به‌حرفت‌گوش‌نده‌خیلی‌ناراحت‌میشی💔 راستی‌خدا‌ما‌رو‌خیلی‌دوست‌داره‌رفقا..!! بی‌معرفت‌نباشیم‌🙂🍃 ‌_که‌_به‌_شدت‌_کافیست!

تفکیک

جستجو برای
نوع پست توسط در گروه تاریخ