سکوت شب را دوست دارم چون همهمه ی دروغ در دامنش ندارد سیاه است ، سیاه سیاه ، حقیقت محض و چه صداهایی که فقط در سکوت شب شنیدنی ست میشنوی صدای فریاد آرزوهایم را ؟ یا اسیر روز کری شدی؟ شب و انسان و احساس و نقاب نترس نقابت را بردار ، تا روح عریانم را به تو تقدیم کنم

مشخصات

موارد دیگر
سکوت شب
631 پست

دنبال‌کنندگان

(10 کاربر)

برچسب ‌های شخصی

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

14-6.jpg 954881693-talab-org.jpg 451254151-talab-org.jpg images.jpg
سکوت شب
images.jpg سکوت شب
{-134-}

سکوت شب
images.jpg سکوت شب
{-128-}

سکوت شب
images.jpg سکوت شب
{-137-}

سکوت شب
images.jpg سکوت شب
{-152-}

سکوت شب
images.jpg سکوت شب
{-176-}

سکوت شب
images.jpg سکوت شب
{-184-}

سکوت شب
images.jpg سکوت شب
{-200-}

سکوت شب
سکوت شب
اینجا حرف های یک دل استاینجا غربت و غم استبه سمت من نیا كه با وجودتدرد تنهایی من بیشتر خواهد شدبگذار رنج تنهایی خود را بكشممن از زجر كشیدن در خودم لذت می برمطاقتم زیاداست برای معلولیتم اماطاقت دردهایی كه فردا بر دل من میگذاری را ندارممن طاقت رفتن تو را ندارمبه سمت من نیابا نگاه گیرایت صدایم نكنمن فقط مسافری هستم كه تنها چند روزدر چشمان تو میهمان خواهم بودزجرهایی كه احساس تو بر دل من خواهند گذاشت راباخود بردار و از شهر تنهایی من برومن از احساس میترسم ، مرا ترسانده اندمن از محبت میترسم،مرا ترسانده اندمن از دوست داشتن هراسانممن تا ابد محكومم به غربت وتنهاییمن به سمت تاریكی ها كشیده شده اممن قدر روشنایی را نمی دانممن از شهر دوستیها فراری هستممن تنها مسافری غریبه در این شهر بی هیاهو هستم وخوب میدانم كه روزی در همینجا باید مرگ خود رابا دردها و رنجهایم جشن بگیرماز من دور شو و به سمت من نیامن زخم كهنه ای بر دل دارم...

سکوت شب
سکوت شب
آدم ها همه می پندارند که زنده اند


برای آنها تنها نشانه ی حیات، عرق گرم هوس هایشان است!


کسی از کسی نمی پرسد:


آهای !


از خانه ی دلت چه خبر؟

سکوت شب
سکوت شب
محـــکم تر از آنم که برای تنــها نــبودنم


آنچه که اســـمش را غــرور گذاشته ام


برایت بــه زمیـــن بکوبــم


احـســاس من قیمتــی دارد


که هرکس ارزش آن را ندارد...

سکوت شب
سکوت شب
گوش هایت را بگیر


حرفهایم را جدی نگیراینها حرف دل نیستندتنها استفراغ یک مشت احساسنداحساسات ِ فاسد ِ یک دلِ عفونت کردهتو فقط تازیانه ات را بزنتنم بدجور هوس کبود شدن کرده

سکوت شب
سکوت شب
همه جا پر شده که


دهانت را می بویند مبادا گفته باشی دوستت دارم


من می گویم حق دارند


چون دوست داشتن های ما بودار است


بوی سوء استفاده


بوی خیانت


بوی دروغ و بازی می دهد...

سکوت شب
سکوت شب
تلخ منم


همچون چای ِ سرد


که نگاهش کرده باشی


ساعات طولانی


و ننوشیده باشـی.


تلخ منم


چای یـخ


که هیچکس ندارد


هوسش را.

سکوت شب
سکوت شب
بگذار از تجربه هایم برایت بگویم


اگر درد داری


تحمل کن


روی هم که تلمبار شد


دیگر نمی فهمی کدام درد از کجاست


کم کم خودش بی حس میشود!

سکوت شب
سکوت شب
از یک عمر هم گذشتهدیوار کم آورده امبرای چوب خط هایی که روی دیوار ِ اتاق می کشممن حبس شدمپشت میله های زندان ِ چوب خطی ِ خودمدرست به خاطر ندارمبرای چه خط می زنم روز هایم راشاید قرار بود این چوب خط ها با یک روز خوب تمام شوندمن و دیوار تمام می شویمچوب خط ها تمام نمی شوند

صفحات: 11 12 13 14 15

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو