مشخصات

موارد دیگر
مونا یزدی
255 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(37 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

image_2018_06_09-06_58_28_810_Jud.jpg photo_2018-04-01_17-28-29.jpg 1522762483960362_thumb.jpg photo_2018-04-03_14-02-22.jpg
مونا یزدی
مونا یزدی


°غیرازشما
•کسی که
°خریدارمن نشـد

•دراوج
° بی کسی
• به کجاها رسیده ام...


...


مونا یزدی
مونا یزدی
گفتمش میخری
پرسید چند
گفتمش دل مال
تنها بخند
اےڪرد و دل از
دستم ربود
تا به خود بازآمدم
رفته ‌بود
دل زدستش روی
افتاده‌ بود
جای روی دل
بود

مونا یزدی
مونا یزدی
♥️∞

•|گـرتوگرفتارم ڪنـی
•|مـن باگـرفتارےخـوشم

•|داروےدردم گرتویـی
•|در،اوج بیمارےخـوشم{


ےدردم_دورت_بگردم


مونا یزدی
مونا یزدی


درمصـرع اول ڪربلامیخواهم
درمصـرع بعدڪربلامیخواهم

صـدبیت اگرگفته شـود،درشعرم
هرمصـرع آن ڪربلامیخـواهم

ایرادنداردبه ڪسی اصـلا چه؟
شعرخودم است ڪربلامیخواهم

یک عمربه هر،روضـه رفتم گفـتم
با ےپیاده،ڪربلامیخـواهمے


مونا یزدی
مونا یزدی
♥️∞

•|نزد طبـیب رفـتم و
•|درمـان تورانـوشت

•|یڪ ڪربلا،مـراببرے
•|خـوب میشـوم

...


مونا یزدی
مونا یزدی
•|گـر،بَناست بہ مـن •|مُـزدیڪ دهہ بـدهـے •|طـواف حضرت شش گوشہ •|میشـود،باشـد؟


مونا یزدی
مونا یزدیآدم وقـتے قصہ ے
تـورا شنیـد
آدم شـد
بایـدخودم را بہ
(ع)♡
بـرسانم

دلمـ میخـواهد
بشـوم

ےبمیرم_کہ_مایہ_ےننگم


مونا یزدی
مونا یزدینوڪرهمیشہ
فخـر،بہ
آقایـَش میڪنـد

مـن فخـرمیڪنم
ڪہ تــو
اربابـمـےحـسین


ݪتنگـــ_ڪربلآ

مونا یزدی
مونا یزدی


صـد،طبیب و صـدپزشک و
صـدحکیم پُر،توان

میشوند شاگردهای
اِستکان چایِتان...


ےروضہ_ارباب_چشیدن_دارد

مونا یزدی
مونا یزدی


•|درآرزوےحـریم تـو
•|چـشم،تَردارم

•|تـورا،ازجان خـود ارباب
•|دوسـت،تر دارم

•|مـراعجیـب گرفتار
•|ڪربلا،کردے

•|بگوچگونہ،ز عـشق تو
•|دسـت بردارم
مونا یزدی
مونا یزدی


•|لطفـےبنمـاڪہ
•|خاڪ پایـت گـردم

•|دامـن بِتڪان
•|ڪہ تاگـدایت گـردم

•|دلتنگـــ زیارت تـوام
•|اربابمـــ

•|مـن را بہ حـرم ببر
•|فـدایت گـردم


...مونا یزدی
مونا یزدی


•|پـدرم گفـت اگـر
•|خـادم،ایـن خانہ شـوے

•|همہ ےزنـدگےو
•|آخـرتت،تضمین اسـت

•|ازخـدا،خـواستہ ام
•|تابشـوم بیمـارَت
•|بـس ڪہ داروے
•|شفـاخانہ تـوشیرین اسـت


ےارباب


مونا یزدی
مونا یزدی


ڪولہ،بر،دوش
سفـرسمت شمامیچـسبـد

،پاےپیاده
ڪربلامـیچـسـبـد

زائرےتشنہ رسیـدو گفـت
بیش از همہ چـیز

چاے،پُر رنگ عراقـے
بہ گـدا میچـسبد

مونا یزدی
مونا یزدی


کـودکےبیـش نبـودم
بہ تـووابستہ شــدم

ایـن هم از،مرحمتِ
مـادرمولای من اسـتء(س)

مونا یزدی
مونا یزدی
•|تاحـسین ارباب باشـد
•|خـوش بہ حال نوڪرش

•|لحظہ جان دادنـش
•|آیـدبہ بالای سـرش

•|بعـداز خـدمت در حسینیہ
•|به پاس نوڪرش♡

•|جَنتـش امـضاشـود
•|بادسـت ء(س)مادرش
صفحات: 1 2 3 4 5

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو