حضــرت ِ مــ ــاه

گروه عمومی · 27 کاربر · 121 پست

ارسالهای حضــرت ِ مــ ــاه

هادی
هادی
هروقت خواستیم درامریکا حضورپیداکنیم با شمامذاکره میکنیم
>> رهبر انقلاب: هروقت خواستیم در آمریکا حضور پیدا کنیم با شما مذاکره می کنیم