حضــرت ِ مــ ــاه

گروه عمومی · 27 کاربر · 121 پست
علی آقا
علی آقا
عـــ ـاشِقــَ ـم... عـــ ـاشِقِ اون بالا سَــ ـری... اون کِـــ ـه تنـــ ـها با مــ ـا پَریـــ ـد و هرزگــ ـی نکـــ ـرد... واســ ـه مَــ ـنی کــ ـه بَــ ـندگــ ـی نکـــ ـردم...

علی آقا
علی آقا
خــدایــا ... تـو که انقــد با حــالی ... تو کــه عشــق ٍ منـــی... نوکـــرتم ! یه کـاری کـن قبـل از عیــد هیــچ بچــه ای تو حســرت ٍ لبــاس ٍ نــو نمــونه ...منم لباس .....تنم کنن.....

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
مدیر این گروه کیه؟{-30-}{-36-}

صفحات: 5 6 7 8 9