مولوی می گوید:مثل مرد،آب است و مثل زن ،آتش.
اگر حایل از میان آب و آتش بر داشته شود. آب بر آتش غلبه می کند وآن را خاموش می سازد.
اما اگر حایل و حاجبی میان آن دو برقرار گردد،مثل اینکه آب را در دیگی قرار دهند و آتش برابر آن دیگ روشن کنند.
آن وقت است که آتش،آب را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
اندک اندک گرم می کند و احیانا جوشش و غلیان در او بوجود می آورد.
تا آنجا که سراسر وجود او را تبدیل به بخار می سازد.


عزیز دردانه‌ی خدا، خوشنود باش که تو خود سازنده ی این حایلی.

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

عزیز دردونه ی خدا

گروه عمومی · 20 کاربر · 289 پست
سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری


افـــزایــش
عــشـق و محــبّـت

هر کس سوره طلاق را ۲۱ مرتبه به
نیت جلب محبت بخواند به آن
خواهد رسید و تجربه شده است

تحفة الرضویّة ۱۹۰

سیده شهید حجّاری
photo_2016-11-03_20-07-22.jpg سیده شهید حجّاری
حضرت امام امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند :
هر روزی که در آن گناه نشود، همان روز' عید است.


هرروزتون عید باشه ان شاالله{-47-}

سیده شهید حجّاری
photo_2016-11-03_19-32-18.jpg سیده شهید حجّاری
قرار شبانه:

شهدا را یاد کنیم گرچه با یک صلوات....

شهید سید مصطفی موسوی

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری


ختـم کثـرت
مـال و ثـروت

از اموری که موجب کثرت رزق می‌شود این است که ۷ مرتبه بگوید

《اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُق مَن
يَشَاء وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيز》

سپس ۷ مرتبه بگوید

《اللَّهُمَ‏ أَدِمْ‏ ‏نِعْمَتِكَ‏ واَلْطُف‏
بِنَا قُدْرَتَهَ‏ (قُدْرَتِكَ‏) عَلَيْنَا》

تحفة الرضویة ۲۷

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
بعضی ﭼﻚﻫﺎ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛
ﺗﺎ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﻧﻘﺪ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ،
ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻭﻡ،
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻫﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻢ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨﺪ،
ﻫﻴﭻ ﻓﺎﻳﺪﻩﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ!
ﺑﺎﻧﻚ ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻣﻀﺎ ﺭﺍ ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ.

ﺣﺎﻝ، ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ، ﻣﺜﻞ ﭼﻚ
ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ!!
ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺎﺳﺖ ﻭ ﻳﻚ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮﺵ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺧﺪﺍﺳﺖ...
ﺗﺎ ﺍﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻫﻴﭻ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ.
‏«ﺩﺭ ﻧﻴﻔﺘﺪ ﻫﻴﭻ ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﺖ
ﺑﻲ ﻗﻀﺎ ﻭ ﺣﻜﻢ ﺁﻥ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺑﺨﺖ‏»

ﭘﺲ ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: ﺁﺑﺮﻭﻳﺖ ﺭﺍ ﻣﻲﺭﻳﺰﻡ،
ﺳﻜﻪ ﻳﻚ ﭘﻮﻟﺖ ﻣﻲﻛﻨﻢ،
ﻛﺎﺭﯼ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺳﻨﮓ ﺭﻭﻱ ﻳﺦ ﺷﻮﯼ،
ﺑﻼﻳﯽ ﺳﺮﺕ ﻣﻲﺁﻭﺭﻡ ﻛﻪ ﻣﺮﻍﻫﺎﯼ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ...
ﻫﻴﭻ ﻧﺘﺮﺱ!
ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﭼﻚ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻣﺎﻝ ﺧﺪﺍﺳﺖ؛
ﻳﻌﻨﯽ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎ ﺁﺑﺮﻭﯼ ﺗﻮ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮﺩ،
ﻭ ﺍﻭ ﻳﺎ ﻧﻤﻲﺧﻮﺍﻫﺪ،
ﻳﺎ ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ، ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﺗﻮﺳﺖ...
‏«ﻫﺮ ﭼﻪ ﺁﻥ ﺧﺴﺮﻭ ﻛﻨﺪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮﺩ‏»

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
مار و عقرب در قبر

آیٺ اللہ جوادےآملے مےفرمود، سید استاد ما علامہ طباطبایے نقل مےفرمود:

عارفے در نجف مورد قبول همہ علماء بود، ایشان عصر پنجشنبہ اے براے زیارٺ اهل قبور بہ قبرستان وادےالسلام رفتہ بود، عده اے از علماء در برگشٺ بہ او گفتند: در قبرستان چہ دیدے؟چہ شنیدے؟

عارف گفٺ: درون قبرے ڪہ فرو ریختہ بود را نگاه ڪردم و در آنجا نہ مارے و نہ عقربے دیدم، از آن قبر سوال ڪردم: علماء بہ ما مےگویند درون قبر مار و عقرب اسٺ، اما من هرچہ در شما نگاه مےڪنم مار و عقرب نمےبینم.

آن قبر بہ من گفٺ: ما هیچ مار و عقربے نداریم، هرڪس درون ما مےآید مار و عقرب را با مےآورد.

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری


جهــت درمــان بیمـارے
و دفـــع سحـــر

در روایت آمده است: رسول خدا هرگاه یکی از اعضای بدنش درد می‌گرفت سوره‌های توحید و فلق و ناس را بر کف دست راستش می‌خواند آنگاه بر موضع دست می‌کشید

مستدرک سفینة البحار ج ۷ ص ۴۷۶

سیده شهید حجّاری
photo_2016-11-01_00-01-06.jpg سیده شهید حجّاری
اولین ثمره قیام حسینی

سیده شهید حجّاری
photo_2016-10-31_23-58-25.jpg سیده شهید حجّاری
امام باقر(علیه السلام): زیارت امام حسین(علیه السلام) باعث «افزایش روزی» و «پیشگیری از بلا» می‌شود

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
درس اخلاق

با كسي نشست و برخاست كنيد كه همين كه او را ديديد به ياد خدا بيفتيد، به ياد طاعت خدا بيفتيد، نه با كساني كه در فكر معاصي هستند و انسان را از ياد خدا باز مي‌دارند.

حضرت آیت الله بهجت(رحمه الله علیه)

سیده شهید حجّاری
photo_2016-10-31_23-43-28.jpg سیده شهید حجّاری
‼️عذاب ابدی به خاطر یک مرغ

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
زیارت امام حسین ( علیه السلام ) در روایات


براى زیارت‏ هیچ امامى، به اندازه زیارت حسین بن على(ع) در ( کربلا ) تاءکید نشده است.

حتى براى زیارت رسول خدا(ص) هم آن همه سفارش و دستور نیست.
گاهى در روایات،زیارت ( کربلا )، از زیارت ( کعبه ) هم برتر و بالاتر به حساب آمده است و براى زیارت سیدالشهدا، پاداشى برابر دهها و صدها حج و عمره بیان شده است، باید راز قضیه را فهمید.

لحن و بیانى‏که در احادیث مربوط به زیارت سیدالشهدا(ع) به کار رفته است، بسیار جدى و آمیخته با تاءکیدات فراوان است.

ضرورت‏ زیارت را در هر حال و همواره مطرح مى‏کند، آن را براى یک شیعه و پیرو امام، در حد یک ( فریضه ) مى‏شمارد، ترک آن را بسیار ناپسند مى‏داند و هیچ عذر و بهانه و خوف و خطر را مانع از آن به حساب نمى‏آورد و به رسمیت نمى‏شناسد.
ازانبوه روایات گوناگون، به چند نمونه اشاره مى‏کنیم:
امام صادق(ع)در دیدار با یکى از اصحاب برجسته اش به نام ( ابان بن تغلب ) ، از وى مى‏پرسد:اى ابان:
کى به زیارت قبر حسین رفته‏اى ؟
ابان - مدتى است طولانى که به زیارتش نرفته‏ام.

امام - سبحان‏ الله...تو از بزرگان و روساى شیعه ‏هستى‏ و در عین حال،

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
تو شلوغيِ اربعين ديدم زني با عباي عربي روبروي حرم سيدالشهدا با لهجه و كلام عربي با ارباب سخن ميگويد.

عربي را مي‌فهميدم؛
زنِ عرب می‌گفت:
آبرويم را نبر،
به سختي اذن زيارت از شوهرم گرفته ام...
بچه هايم را گم كرده‌ام ...
اگر با بچه ها به خانه برنگردم شوهرم مرا ميكشد...

گريه مي كرد و با سوزِ نجوايش اطرافيان هم گريه مي‌كردند.


كم كم لحن صحبتش تند شد:

توخودت دختر داشتي...
جان سه ساله ات كاري بكن...
چند ساعت است گم كرده‌ام بچه‌هايم را.

كمي به من برخورد كه چرا اين‌طور دارد با امام حسين(ع) حرف می‌زند.

ناگهان دو كودك از پشت سر عبايش را گرفتند...
يُمّا يُمّا مي‌كردند...
زن متعجب شد...

با خودم گفتم لابد بايد الان از ارباب تشكر كند..!

بچه هايش را به او دادند، اما بي خيالِ از بچه هاي تازه پيداشده دوباره روبرويِ حرم ايستاد..

شدت گريه اش بيشتر شد!!
همه تعجب كرده بوديم!

رفتم جلو
.. : خانم چرا هنوز گريه ميكني؟
خدا را شاكر باش!

زن با گريه ي عجيبي گفت:
من از صاحب اين حرم بچه هايِ لالم را كه لال مادرزاد بودند خواسته ام، اما نه تنها بچه هايم را دادند، بلكه شفاي

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری


دعا به جهت عزيز
شدن در انظار

جهت گرامى شدن در نظرهاى
مردم وقت بيرون آمدن از خانه دوازده
مرتبه بخواند و بر خود بدمد كه بسيار
مجرب است

يا عَزيز ذوالعِز و الإقتِدار أعِزَّتى

گنج‌های معنوی

سیده شهید حجّاری
photo_2016-10-28_14-17-11.jpg سیده شهید حجّاری
حضرت امام سجاد(علیه السلام) شایسته امامت بود
این حرف امام رجال اهل سنت است

صفحات: 1 2 3 4 5

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو