مشخصات

موارد دیگر
farhad
5 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

farhad
farhad
هرگز به خاطر از دست دادن چیزی
در زندگی غمگین نباش
چون همیشه چیز جدیدتری جای ان را پر میکند

farhad
farhad
هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس بر دیگری برتری ندارد
مگر به فهم و شعور
مگر به درک و ادب

farhad
farhad
من دست‌کم تا حدی با وحشتِ آشنایم؛
نه تنهایی در خلوت، بلکه تنهایی در میانِ مردمان.


farhad
farhad
عاشقی باختن است
سود و زیان ازآن معامله است .
به همین دلیل میگویند دل باخته

farhad
farhad
هرکه دیدم یاری داره ...
من ندارم . :|