دورهمی با دوستان :)

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

asemone barooni

گروه عمومی · 35 کاربر · 319 پست
Ayda
Ayda
ﮐﺪﻭﻡ ﺳﻮﺍﻝ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﺘﻮﻥ رایجه ؟ }-186-} {-198-}

1) ﺍﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥِ ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺎﺏ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﯽ ﺭﻭﺷﻨﻪ ؟!
2) ﭼﯽ ﺍﺯ ﺟﻮﻥِ ﺍﯾﻦ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ؟!
3) ﮐﯽ ﻻ‌ﻣﭗ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺭﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ؟
4) ﮐﯽ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺭﻭ ﺧﯿﺲ ﮐﺮﺩﻩ ؟
5) ﺍﯾﻨﻤﻮﻗﻊ ﺷﺐ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﯽ ؟
6) ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﯿﻮﻣﺪ ﭘﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮِ ﮐﻮﻓﺘﯽ ؟!
7) ﮐﯽ ﻏﺬﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﺧﻮﺭﺩﻩ ؟
8) ﮐﯽ ﺟﻮﺭﺍﺑﺎﯼ ﻣﻨﻮ ﻭﺭﺩﺍﺷﺘﻪ؟
9) ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ ﮐﺪﻭﻡ ﮔﻮﺭﯼ ﺑﻮﺩﯼ؟
10) ﺗﻮ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ؟
11) ﭼﻪ ﻣﺮﮔﺘﻪ ﺗﻮ؟

2 دیدگاه
1395/05/1 - 17:11 در asemone barooni توسط موبایل · ۲ موافق

2 دیدگاه
Ayda
___________1_.jpeg Ayda
{-35-} {-35-}
{-35-}

2 دیدگاه
1395/04/31 - 16:46 در asemone barooni توسط موبایل · ۲ موافق

2 دیدگاه
Ayda
Ayda
**برای شناخت آدم ها **

**کافیست فقط یکبار برخلاف میلشان عمل کنید!**

دیدگاه
1394/12/20 - 13:48 در asemone barooni توسط موبایل · ۵ موافق

دیدگاه
Ayda
236x189_1444746393451528.jpeg Ayda
:) :)

دیدگاه
1394/12/20 - 13:47 در asemone barooni توسط موبایل · ۵ موافق

دیدگاه
Ayda
Ayda
* * * * * *
FAMILY= Father And Mother I Love You

1 دیدگاه
1394/11/29 - 20:51 در asemone barooni توسط موبایل · ۳ موافق

1 دیدگاه
Ayda
images.jpeg Ayda
((ﻣﺎﺩﺭ))
ﺍﯼ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﯼ ﻣﺤﺒﺖ
ﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎﯾﺸﺖ ﮐﻨﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺒﻮﺳﻤﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻧﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﻢ ﻧﺎﻣﺖ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ، ﺩﻟﻨﺸﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﭼﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﺍ ﻃﻠﺴﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ
ﻣﻦ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺁﺷﻨﺎ ﮐﺮﺩﯼ
ﺗﻮ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﻭﺕ ﮐﺮﺩﯼ
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺮﺍﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﭘﺲ ﺑﺪﺍﻥ:
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ

دیدگاه
1394/11/12 - 23:56 در asemone barooni توسط موبایل · ۶ موافق

دیدگاه
درانتظار...
درانتظار...
یادش بخیراون قدیمندیما وقتی وارد سایتی میشدم همه زانو میزدن بهم....


هعیییییی خداااااا

2 دیدگاه
1394/09/26 - 19:12 در asemone barooni توسط موبایل · ۳ موافق

2 دیدگاه
Ayda
Ayda
زمستونم شروع شد...:)

{-171-}

دیدگاه
1394/09/12 - 13:50 در asemone barooni توسط موبایل · ۳ موافق

دیدگاه
Ayda
Ayda
آدم هایی ک دنیا را زیبا می کنند..

1 دیدگاه
1394/09/9 - 01:31 در asemone barooni توسط موبایل · ۲ موافق

1 دیدگاه
Ayda
1bws4p85m1szy7sau0x.jpeg Ayda
ﻓـﺎﺻـﻠﻪ ﻫﺎ ﮐـﺴﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑـﯿـﻦ ﻧﻤــﯽ ﺑﺮﺩ
ﻧـﺰﺩﯾــﮑـﯽ ﻫـﺎﯼ ﺳـﺮﺩ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺍﻧـﺴـﺎﻥ ﺭﺍ ﻧـﺎﺑـﻮﺩ ﻣـﯽ ﮐـﻨﺪ
ﭼـﻪ ﺩﻧـﯿـــﺎﯼ ﺳـﺎﻛـﺘــﯽ؟!!
ﺩﯾـﮕــﺮ ﺻـﺪﺍﯼ ﺗـﭙــﺶ ﻗـﻠـﺒــﻬﺎ ﻏـﻮ ﻏـﺎ ﻧـﻤـﯿـﻜﻨﺪ
ﺑـﻪ ﮔـﻤـﺎﻧــﻢ ﻫـﻤــﻪ ﺷـﻜـﺴﺘـــﻪ ﺍﻧــــﺪ . . .

دیدگاه
1394/09/5 - 10:16 در asemone barooni توسط موبایل · ۲ موافق

دیدگاه
Ayda
Ayda
ﻣﯽ ﭘﺴـﻨﺪﻡ ﭘﺎﯾﯿـﺰ ﺭﺍ
ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻓـﻢ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ
ﺍﺯ ﭘﻨـﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥ
ﺩﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻـﺪﺍﯾﻢ ﻣﯽ ﭘﯿﭽـﺪ ُ
ﺍﺷﮑﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻫـﻢ ﻣﯽ ﭼﺮﺧـﺪ
ﺁﺧﺮ ﻫﻤﻪ ﻣـﯽ ﺩﺍﻧﻨـﺪ
ﺳـﺮﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ . . . !
*

1 دیدگاه
1394/08/29 - 17:58 در asemone barooni توسط موبایل · ۱ موافق

1 دیدگاه
Ayda
Ayda
***

زندگی مثل پیانو است دکمه های سیاه برای غم ها و دکمه های سفید برای شادی ها.
اما زمانی میتوان آهنگ زیبایی نواخت که دکمه های سفید و سیاه را باهم فشاردهی.

***

دیدگاه
1394/08/10 - 21:42 در asemone barooni توسط موبایل · ۲ موافق

دیدگاه
درانتظار...
درانتظار...
من امشب میرم..پادگان...

9 دیدگاه
1394/07/12 - 15:38 در asemone barooni توسط موبایل · ۲ موافق

9 دیدگاه
درانتظار...
درانتظار...
متـــاسفم ... نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست ... نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم ... متاسفم که چرا مزه ے عشــــــق را ... از دستـــــــ تــــــو چشیــــدم ...

دیدگاه
1394/07/8 - 07:55 در asemone barooni توسط موبایل · ۲ موافق

دیدگاه
درانتظار...
درانتظار...
متـــاسفم ... نه برای تو که دروغ برایــــت خـــود زندگیست ... نه برای خودم که دروغ تنهـــا خط قرمز زندگیـــستــــ بـــرایم ... متاسفم که چرا مزه ے عشــــــق را ... از دستـــــــ تــــــو چشیــــدم ...

دیدگاه
1394/07/8 - 07:54 در asemone barooni توسط موبایل · ۱ موافق

دیدگاه
صفحات: 1 2 3 4 5

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو