دورهمی با دوستان :)

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

asemone barooni

گروه عمومی · 32 کاربر · 313 پست
سعید
سعید
هرگز برای عاشق شدن دنبال باران وبهار و بابونه نباش

گاهی در انتهای خارهای یه کاکتوس

به غنچه ای میرسی که ماه را بر لبانت مینشاند.

Ayda
Ayda
++++++++++++++++++++++++++++++++++
کابوس ها اون چیزهایی نیست
که توی خواب میبینی..
کابوس ها؛
همون چیزهایی هستن
که بهت اجازه ی خوابیدن نمیدن...
++++++++++++++++++++++++++++++++++

دیدگاه
1395/06/15 - 19:45 در asemone barooni توسط موبایل · ۵ موافق

دیدگاه
Ayda
Ayda
##
روزي زني عقربي را ديد که درون آب دست و پا ميزند؛

تصميم گرفت عقرب را نجات دهد؛ اما عقرب انگشت او را نيش زد، زن باز هم سعي كرد تا عقرب را از آب بيرون بكشد، اما عقرب بار ديگر اورانيش زد. رهگذري او راديد و پرسيد:براي چه اصرار داري عقربي را كه مدام تو رانيش ميزند نجات دهي؟
زن پاسخ داد:اين طبيعت عقرب است كه نيش بزند ولي طبيعت من عشق ورزيدن است؛
تقديم به كساني كه نيش عقربها را خوردند و بازهم عشق ورزيدند....!
##

Ayda
Ayda

2 دیدگاه
1395/06/9 - 21:53 در asemone barooni توسط موبایل · ۴ موافق

2 دیدگاه
Ayda
Ayda
پنج شنبه است...
با ذكر فاتحه و صلوات يادى كنيم از عزيزانى كه ديگر در كنارمان نيستند
اما يادشان اشك حسرت را بر ديدگانمان جارى ميسازد...

3 دیدگاه
1395/05/28 - 19:10 در asemone barooni توسط موبایل · ۵ موافق

3 دیدگاه
Ayda
pouya1248.jpeg Ayda
ﺧﻂ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﯼ ﻣﺎ ﺍﺭﺛﯽ ﺑﻮﺩ.
ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺧﻼ‌ﻑ ﺭﺍ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﮐﻤﺮ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺧﻤﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﭘﺪﺭﻡ ﺩﺭ ﺧﻂ  ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮﺩ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺭﯾﺸﻬﺎﯼ ﭼﮑﻤﻪ ﺍﯾﺶ
ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻂ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﯾﻢ
ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﮔﺎﺯ
ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻔﻦ
ﺧﻄﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺩ.
ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﺷﺪﻡ
ﺯﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺷﺎﻋﺮﯼ
ﻭ ﺣﺎﻻ‌ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺶ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﻫﺴﺘﻢ.

3 دیدگاه
1395/05/16 - 20:30 در asemone barooni توسط موبایل · ۲ موافق

3 دیدگاه
Ayda
0-4.jpeg Ayda
..نقاشی..

دیدگاه
1395/05/1 - 17:35 در asemone barooni توسط موبایل · ۴ موافق

دیدگاه
Ayda
0-3.jpeg Ayda
..نقاشی..

دیدگاه
1395/05/1 - 17:34 در asemone barooni توسط موبایل · ۳ موافق

دیدگاه
Ayda
0-1-1.jpeg Ayda
..نقاشی..

دیدگاه
1395/05/1 - 17:33 در asemone barooni توسط موبایل · ۳ موافق

دیدگاه
Ayda
Ayda
ﮐﺪﻭﻡ ﺳﻮﺍﻝ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﺘﻮﻥ رایجه ؟ }-186-} {-198-}

1) ﺍﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥِ ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺎﺏ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﯽ ﺭﻭﺷﻨﻪ ؟!
2) ﭼﯽ ﺍﺯ ﺟﻮﻥِ ﺍﯾﻦ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ؟!
3) ﮐﯽ ﻻ‌ﻣﭗ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺭﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ؟
4) ﮐﯽ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺭﻭ ﺧﯿﺲ ﮐﺮﺩﻩ ؟
5) ﺍﯾﻨﻤﻮﻗﻊ ﺷﺐ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﯽ ؟
6) ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﯿﻮﻣﺪ ﭘﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮِ ﮐﻮﻓﺘﯽ ؟!
7) ﮐﯽ ﻏﺬﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﺧﻮﺭﺩﻩ ؟
8) ﮐﯽ ﺟﻮﺭﺍﺑﺎﯼ ﻣﻨﻮ ﻭﺭﺩﺍﺷﺘﻪ؟
9) ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ ﮐﺪﻭﻡ ﮔﻮﺭﯼ ﺑﻮﺩﯼ؟
10) ﺗﻮ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ؟
11) ﭼﻪ ﻣﺮﮔﺘﻪ ﺗﻮ؟

2 دیدگاه
1395/05/1 - 17:11 در asemone barooni توسط موبایل · ۲ موافق

2 دیدگاه
Ayda
___________1_.jpeg Ayda
{-35-} {-35-}
{-35-}

2 دیدگاه
1395/04/31 - 16:46 در asemone barooni توسط موبایل · ۲ موافق

2 دیدگاه
Ayda
Ayda
**برای شناخت آدم ها **

**کافیست فقط یکبار برخلاف میلشان عمل کنید!**

دیدگاه
1394/12/20 - 13:48 در asemone barooni توسط موبایل · ۵ موافق

دیدگاه
Ayda
236x189_1444746393451528.jpeg Ayda
:) :)

دیدگاه
1394/12/20 - 13:47 در asemone barooni توسط موبایل · ۵ موافق

دیدگاه
Ayda
Ayda
* * * * * *
FAMILY= Father And Mother I Love You

1 دیدگاه
1394/11/29 - 20:51 در asemone barooni توسط موبایل · ۳ موافق

1 دیدگاه
Ayda
images.jpeg Ayda
((ﻣﺎﺩﺭ))
ﺍﯼ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﯼ ﻣﺤﺒﺖ
ﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎﯾﺸﺖ ﮐﻨﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺒﻮﺳﻤﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺖ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﻡ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻧﺎﻣﺖ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﻢ ﻧﺎﻣﺖ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ، ﺩﻟﻨﺸﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﭼﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﺍ ﻃﻠﺴﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ
ﻣﻦ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﺗﻮ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺁﺷﻨﺎ ﮐﺮﺩﯼ
ﺗﻮ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﻭﺕ ﮐﺮﺩﯼ
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﯿﮑﺮﺍﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﭘﺲ ﺑﺪﺍﻥ:
ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮔﺮﭼﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ

دیدگاه
1394/11/12 - 23:56 در asemone barooni توسط موبایل · ۶ موافق

دیدگاه
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو