دورهمی با دوستان :)

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

asemone barooni

گروه عمومی · 28 کاربر · 303 پست
Ayda
Ayda
‏خدایا خودت خسته نشدی انقدر این زندگی تکراری ما رو دیدی؟
بابا یه تغییری،هیجانی چیزی
ولله به خاطر خودت میگم وگرنه ما که عادت کردیم دیگه :|

دیدگاه
· 1396/03/4 - 00:40 در asemone barooni توسط موبایل · ۲ موافق

Ayda
Ayda
:)
بهترین جفت در جهان خنده و گریه است،
آنها هیچگاه یکدیگر را همزمان ملاقات نمیکنند ولی اگر یکدیگر را ملاقات کردند آن لحظه بهترین لحظه زندگی شماست!

دیدگاه
· 1396/03/3 - 14:09 در asemone barooni توسط موبایل · ۱ موافق

Ayda
Ayda
خدا هستو خدا هستو خدا هست...

1 دیدگاه
· 1395/07/10 - 20:19 در asemone barooni توسط موبایل · ۵ موافق

Ayda
IMG_20160908_202801.jpg Ayda
هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد
امشب دلی کشیدم
شبیه نیمه سیبی
که به خاطر لرزش دستانم
در زیر آواری از رنگ ها
پنهان ماند............

دیدگاه
· 1395/06/18 - 20:31 در asemone barooni توسط موبایل · ۴ موافق

سعید
سعید
هرگز برای عاشق شدن دنبال باران وبهار و بابونه نباش

گاهی در انتهای خارهای یه کاکتوس

به غنچه ای میرسی که ماه را بر لبانت مینشاند.

Ayda
Ayda
++++++++++++++++++++++++++++++++++
کابوس ها اون چیزهایی نیست
که توی خواب میبینی..
کابوس ها؛
همون چیزهایی هستن
که بهت اجازه ی خوابیدن نمیدن...
++++++++++++++++++++++++++++++++++

دیدگاه
· 1395/06/15 - 19:45 در asemone barooni توسط موبایل · ۴ موافق

Ayda
Ayda
##
روزي زني عقربي را ديد که درون آب دست و پا ميزند؛

تصميم گرفت عقرب را نجات دهد؛ اما عقرب انگشت او را نيش زد، زن باز هم سعي كرد تا عقرب را از آب بيرون بكشد، اما عقرب بار ديگر اورانيش زد. رهگذري او راديد و پرسيد:براي چه اصرار داري عقربي را كه مدام تو رانيش ميزند نجات دهي؟
زن پاسخ داد:اين طبيعت عقرب است كه نيش بزند ولي طبيعت من عشق ورزيدن است؛
تقديم به كساني كه نيش عقربها را خوردند و بازهم عشق ورزيدند....!
##

2 دیدگاه
· 1395/06/9 - 21:54 در asemone barooni توسط موبایل · ۵ موافق

Ayda
Ayda

2 دیدگاه
· 1395/06/9 - 21:53 در asemone barooni توسط موبایل · ۴ موافق

Ayda
Ayda
پنج شنبه است...
با ذكر فاتحه و صلوات يادى كنيم از عزيزانى كه ديگر در كنارمان نيستند
اما يادشان اشك حسرت را بر ديدگانمان جارى ميسازد...

3 دیدگاه
· 1395/05/28 - 19:10 در asemone barooni توسط موبایل · ۵ موافق

Ayda
pouya289.jpeg Ayda
ﮔﺎﻩ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﯾﺸﻢ ...
ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﮔﺮ ،
ﻫﯿﭻ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ !
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺮﺍ ﺑﺲ ...
ﮐﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،
ﮐﻪ ﺯﻻ‌ﻝ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 

1 دیدگاه
· 1395/05/16 - 20:52 در asemone barooni توسط موبایل · ۳ موافق

Ayda
pouya1248.jpeg Ayda
ﺧﻂ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﯼ ﻣﺎ ﺍﺭﺛﯽ ﺑﻮﺩ.
ﻧﯿﺎﮐﺎﻧﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺧﻼ‌ﻑ ﺭﺍ ﺧﻂ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﮐﻤﺮ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﺧﻤﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﭘﺪﺭﻡ ﺩﺭ ﺧﻂ  ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻮﺩ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻂ ﺭﯾﺸﻬﺎﯼ ﭼﮑﻤﻪ ﺍﯾﺶ
ﻋﺎﺷﻖ ﺧﻂ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﯾﻢ
ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﮔﺎﺯ
ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻔﻦ
ﺧﻄﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺩ.
ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﺷﺪﻡ
ﺯﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺷﺎﻋﺮﯼ
ﻭ ﺣﺎﻻ‌ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ
ﺧﻮﺷﻨﻮﯾﺶ ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﯿﻖ ﻫﺴﺘﻢ.

3 دیدگاه
· 1395/05/16 - 20:30 در asemone barooni توسط موبایل · ۱ موافق

Ayda
0-4.jpeg Ayda
..نقاشی..

دیدگاه
· 1395/05/1 - 17:35 در asemone barooni توسط موبایل · ۳ موافق

Ayda
0-3.jpeg Ayda
..نقاشی..

دیدگاه
· 1395/05/1 - 17:34 در asemone barooni توسط موبایل · ۳ موافق

Ayda
0-1-1.jpeg Ayda
..نقاشی..

دیدگاه
· 1395/05/1 - 17:33 در asemone barooni توسط موبایل · ۳ موافق

Ayda
Ayda
ﮐﺪﻭﻡ ﺳﻮﺍﻝ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﺘﻮﻥ رایجه ؟ }-186-} {-198-}

1) ﺍﯾﻦ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥِ ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺎﺏ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﯽ ﺭﻭﺷﻨﻪ ؟!
2) ﭼﯽ ﺍﺯ ﺟﻮﻥِ ﺍﯾﻦ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ؟!
3) ﮐﯽ ﻻ‌ﻣﭗ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺭﻭ ﺭﻭﺷﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ؟
4) ﮐﯽ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﺩﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ﺭﻭ ﺧﯿﺲ ﮐﺮﺩﻩ ؟
5) ﺍﯾﻨﻤﻮﻗﻊ ﺷﺐ ﺑﺎ ﮐﯽ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺰﻧﯽ ؟
6) ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﯿﻮﻣﺪ ﭘﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮِ ﮐﻮﻓﺘﯽ ؟!
7) ﮐﯽ ﻏﺬﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﺧﻮﺭﺩﻩ ؟
8) ﮐﯽ ﺟﻮﺭﺍﺑﺎﯼ ﻣﻨﻮ ﻭﺭﺩﺍﺷﺘﻪ؟
9) ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ ﮐﺪﻭﻡ ﮔﻮﺭﯼ ﺑﻮﺩﯼ؟
10) ﺗﻮ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻏﻠﻄﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ؟
11) ﭼﻪ ﻣﺮﮔﺘﻪ ﺗﻮ؟

2 دیدگاه
· 1395/05/1 - 17:11 در asemone barooni توسط موبایل · ۲ موافق

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو