........................ - قلمرو خداوند، درون ما انسان هاست.

مشخصات

موارد دیگر
सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
2988 پست

دنبال‌کنندگان

(27 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

1546032361892885_large.jpg 1546087129664478_large.jpg 1546109535152100_large.jpg 1546109923755870_large.jpg

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546032361892885_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
لا لا لایی الا لایی {-158-}..امددوباره مهتاب {-82-}لا..لا لا لایی الا لایی{-166-} [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546087129664478_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
جان مرا نیست ز تو روی !
ای خوش آن که از دوست دارد [لینک ]

دیدگاه
3 ساعت قبل ·

دیدگاه
सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546109535152100_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
کجا که از دستِ هم بِکِشد،
که اینهمه از دستِ کشید ! [لینک ]

دیدگاه
4 ساعت قبل ·

دیدگاه
सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546109923755870_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
تو ای چنان کرد ,
که که منم یا [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546110537658862_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
به ‌خواب تن ندهد, جز به ‌#خواب-مرگ!
وآن هم بدین , که بیند ... [لینک ]

دیدگاه
4 ساعت قبل ·

دیدگاه
सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546190178454666_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

در ..........
چگونه می توان بی تو بال#پرواز گرفت....... [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546190733433692_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

وقتی دست به می برم جز یاد تو در ذهن نمی ببند برای نوشتن ..
هنوز هم قلم را با آب
وچه می نویسد از [لینک ]

دیدگاه
4 ساعت قبل ·

دیدگاه
सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546191855627609_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
بگو با خزان چه کرد..........
صدای خنده‌های تو در دل زده من می شکند..#همه-تار-پودم..................
چه #میخندیی................
ای کرد.#خیال [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546193120141167_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
نمیدونم چرا؟ هروقت غزل های را می خوانم می گیرد بااین از استاد یاد می کنم: ای ادب دنیاسنه سلطان سلام اولسون سنه... از زندگانیم گله دارد شرمنده جوانی از این [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546196597862256_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
من هنوز بی تو
اماچه
سینه ام ..بجای گلو از بیرون می#جهد [لینک ]

دیدگاه
5 ساعت قبل ·

دیدگاه
सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546200469275912_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
میان ها ..شاه ........
به رخ در برابر ..
سرد تو در ..
مرا چنان ..که نیست [لینک ]

دیدگاه
5 ساعت قبل ·

دیدگاه
सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546251914627352_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
وقتی در کوچه های میزنم ....
.جز یاد تو اید#یاد .....
تو بگو بی #چه کنم..
در انتهای#تنهای .ای خیال [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546253253833824_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
تو مانند های بهاری بود .
که نمی توان ان را دید............
اما می توان با تمام وجود کرد [لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546268643736846_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
همه شعر های نا تمام در تو میشه....
[لینک ]

सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#
1546271841736922_large.jpg सीयद ❤️ अली*برای تو نوشتم* تو برای او بخوان #❤️#

درد ...همان درد است.......
مثال..#درد-من..خیال تو [لینک ]

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15