........................ - قلمرو خداوند، درون ما انسان هاست.

مشخصات

موارد دیگر
از تبار❤️ آدم
5064 پست

دنبال‌کنندگان

(36 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

ae2e127cd59d6a55cc74fb2d008cfcf2.jpg 5304917135c001d8aa7b84a3811783aa.jpg 4ef63b4ed8f8f333855546b77765840a.jpg de96142845aec136e59a3a622778d40f.jpg
از تبار❤️ آدم
ae2e127cd59d6a55cc74fb2d008cfcf2.jpg از تبار❤️ آدم
بقول شاعر دهمون
تا ترادیدم دلم ریخت
شبتون خوش [لینک]

از تبار❤️ آدم
5304917135c001d8aa7b84a3811783aa.jpg از تبار❤️ آدم
ساز بشكسته ام در نبود تو

نكته عشق ز من پرس [لینک]

از تبار❤️ آدم
4ef63b4ed8f8f333855546b77765840a.jpg از تبار❤️ آدم
ای کاش چو پروانه پری داشته باشم >< تا گاه به کویت گذری داشته باشم

از تبار❤️ آدم
de96142845aec136e59a3a622778d40f.jpg از تبار❤️ آدم
گر دولت دیدار تو درخانه ندارم >< ای کاش که در رهگذری داشته باشم

از تبار❤️ آدم
3bb43c43b9989dbc2f2ee764f0ac1105.jpg از تبار❤️ آدم
از فیض حضور تو اگر دورم و محروم >< از دور به رویت نظری داشته باشم

از تبار❤️ آدم
4fbca023d375179027691e61e64a2df4.jpg از تبار❤️ آدم
گویندکه یار دگری جوی و ندانند >< بایست که قلب دگری داشته باشم

از تبار❤️ آدم
d45b7beeb355a0b6ae6363416ff7f3c9.jpg از تبار❤️ آدم
از بلهوسی ها هوسی مانده نگارا >< وان اینکه به پای تو سری داشته باشم

از تبار❤️ آدم
7bb10336b7739405751a3465a63a2287.jpg از تبار❤️ آدم
تاریک شبی گشت شب و روز جوانی >< ای کاش امیدسحری داشته باشم

از تبار❤️ آدم
013538e1f12ca867f02a7772945fde26.jpg از تبار❤️ آدم
در مجلس ارباب تکلّف چه بگویم >< در میکده باید هنری داشته باشم

از تبار❤️ آدم
1b9abf10c0271159f20f09c6df5e8ea8.jpg از تبار❤️ آدم
بگذار که از دوستی باده فروشان >< رگبار غمت را سپری داشته باشم

از تبار❤️ آدم
131e00cc3ce662893083abfd28f3d281.jpg از تبار❤️ آدم
هم صحبتی و بوس وکنارت همه گوهیچ >< من از تو نباید خبری داشته باشم؟

از تبار❤️ آدم
5304917135c001d8aa7b84a3811783aa.jpg از تبار❤️ آدم
بسیار مکن ناله که این شعله عمادا >< می سوزد اگر خشک و تری داشته باشم

از تبار❤️ آدم
غم-و-درد-ایلو.png از تبار❤️ آدم
از دوست غیر جفا نیست انتطار
بقول شاعر ده مون
عیبم مكن ای دوست اگر زار بگریم // بگذار بگریم من و بگذار بگریم

از تبار❤️ آدم
db95b1097c1d56f9e5c2c0c8887de41d.jpg از تبار❤️ آدم
قسم بر سوره ی والشمس و والیل
غم دنیا خورم یا حسرت یار؟

از تبار❤️ آدم
656f8dd3d3672180c3544fe31636e8ec.jpg از تبار❤️ آدم
چقدر زیبا گفت ان حکیم.......................
که بعضی از جملات حکم نیش دارو را دارد نه نوش دارو

صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15