کنار پنجره می آیم
نسیم تبسمتان جاریست
قاصدکها آمده اند
در رقص باد و یاد
سبز
سپید
سرخ...
و این آخرین قاصدک

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

واسه دل خودم

گروه عمومی · 20 کاربر · 1897 پست
سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
ﻭﻗﺘﯽ ﺟﺎﺭﯼ ﺑﺎﺷﯽد، ﻫﻢ ﺯﻧﺪﻩﺍﯼد ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺪﻫﯽد...
ﺳﺒﺰﻩﻫﺎﯼ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻭﺩ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩﺍﯼد؟
ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻣﯿﺪهد.

ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﺳﺨﺎﻭﺕ ﻧﻬﺮ ﮐﻮﭼﮏ، ﺍﻣﺎ ﺟﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ...
ﭘﺲ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺵید، ﺍﻣﺎ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﻮید...

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
فقط یک روز مانده تا بی مهری!
اما
"مهر"را برسر"آبان"بگذارید"مهربان" میگردد...
با همه مهر به آبان دادمتان
باشید که پاییز بهارتان گردد...


سیده شهید حجّاری
photo_2016-10-21_12-20-56.jpg سیده شهید حجّاری
گاهی وقتا فـراموش کنید
الان کجایید و به کجا رسیدید
و به کجا نرسیدید ،
گاهی وقتا فقط زندگی کنید !!

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
امتیاز مثبت و منفی برا اظهار نظره.مگه پستای من منفی نمیخوره؟متاسفین واسه شبکه ای که من مدیرشم.من برای خودم متاسفم.{-60-}

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
پسره اومده میگه تو آزمون آموزش پرورش هیچی نمیزنم بلکه قبول شم.گفتم آقایون کلا صحبت نکنن.هر چی بوده برا شماها بوده.{-6-}

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
دعوا سر ارث و میراث.کتک کاری خواهر و برادر.کار به کلانتری کشیده شد.{-39-}{-46-}{-60-}{-48-}

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
اینجا خدایی چرا هیچ کس فعالیت نمیکنه؟این برای من سواله.{-30-}

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
ﮐﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﻧﺴﻞ 40، 50، 60، ﻧﺴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻪﺍﺱ؟؟
ﻣﺎ ﻛﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺎ ﺣﻴﺎﻁ ﻭ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻭ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮﺩیم...
ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻥ ﺗﻮﻯ ﭘﺸﻪ ﺑﻨﺪ و ﺁﺏ ﺗﻨﻰ ﺗﻮﻯ ﺣﻮﺽ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ...
ﻛﻴک ﺗﻮﻟﺪﺍﻣﻮﻥ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻮﺩ...
ﻫﺮ ﻛﻰ ﻛﺎﺩﻭ ﻣﻴﺪﺍﺩ ﺍﺯ ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﻮﺩ و
ﻛﺴﻰ ﻭﺍﺳﻪ ﻛﺎﺩﻭ ﺩﺍﺩﻥ، ﻣﺎ ﺭﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻧﻤﻴﻜﺮﺩ...
ﺣﺘﯽ ﺧﻮﻧﻪ ﻧﻮﻩی ﺧﺎﻟﻪ ﻋﻤﻪی ﺑﺎﺑﺎﻣﻮﻥ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﻢ ﻣﻴﺪﻳﺪﻳﻢ،
ﻧﻪ ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺑﺮﺍﺩﺭا ﻫﻢ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﻫﻤﻮ ﻣﻴﺒﻴﻨﻦ...
ﻋﻴﺪ ﻭﺍﺳﻤﻮﻥ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ...
ﻋﻴﺪﻯ ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻴﻢ...
ﻛﻢ ﻳﺎ ﺯﻳﺎﺩ، ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﺧﻮﺵ ﻣﻴﺸﺪ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮﺩ...
ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻬﺎﻯ ﻓﺎﻣﻴﻠﻰ ﻣﻴﺮﻓﺘﻴﻢ...
ﺣﺎﻻ ﻫﺮﻛﻰ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﻴﺮﻩ، ﻣﻴﺘﺮﺳﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﻔﻬﻤﻪ!
ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻋﺎﻟﯽ...
ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺑﺎﺣﺎﻝ...
ﻫﻤﻤﻮﻥ ﻋﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﯾﻢ...
ﻋﯿﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺮﻭﺩ!
ﻟﺒﺎﺳﺎﯼ ﺷﮑﻞ ﻫﻢ...
ﺧﻮﻧﻪﻫﺎﯼ ﻋﯿﻦ ﻫﻢ...
ﻋﻤﻪ
ﺧﺎﻟﻪ
ﺩﺍﯾﯽ
ﻋﻤﻮ
ﻣﺎﻣﺎﻥﺑﺰﺭﮔﺎ ﻭ ﺑﺎﺑﺎﺑﺰﺭﮔﺎ ﮐﻪ ﺟﺰﺀ ﺧﻮﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ...
ﺍﮔﻪ ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﯾﻢ، ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻣﯿﺮﻓﺘﯿﻢ...
ﺍﮔﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨﯿﻢ ﺩﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﯾﻢ...
ﮐﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﺳﻮﺧﺘﻪﺍﯾﻢ؟!!!
ﻧﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ...
ﻧﻪ ﺗﺒﻠﺘﯽ...
ﻧﻪ ﻟﭗ ﺗﺎﭘﯽ...
ﻧﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ...
ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﻮﺩ...
ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺑﻮﺩ...
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻭ ﺑﺪﯾﺶ...
ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﺭﺍﺳﺖ ﺭﺍﺳﺘﮑﯽ ﺑﻮﺩ...

سیده شهید حجّاری
photo_2016-10-17_22-14-46.jpg سیده شهید حجّاری
ديروز هرچه بود گذشت

امروزتان را دريابید

به دنبال اتفاقات جديد باشید

مى توانىد امروزتان

را به شاهكارى بينظير تبديل كنىد..

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
امروز فروشنده ی مترو گفت روز100هزار تومن بلکه بیشتر سود میکنم.حالا من هی دنبال کار بگردم.{-15-}

هادی
هادی

هادی
هادی
آخ سرم چقدر درد می کنه {-60-}

سیده شهید حجّاری
سیده شهید حجّاری
چه مسخره!الان1ساله داره معمای شاهو نشون میده.2باره از امشب از اول داره نشون میده.{-84-}

سیده شهید حجّاری
photo_2016-10-15_20-35-51.jpg سیده شهید حجّاری
گاهے یڪ نگاه
آنقدر مهرباݧ است ڪہ
چشم هرگز رهایش نمیڪند
گاهے یڪ رفاقت
آنقدر ماندگار است ڪہ
زماݧ حریفـــــش نمےشود
و گاهے یڪ نفر آنقدر
عزیز است ڪہ قلب
رهایش نمیڪند...!!!

هادی
هادی
چن روز پیش یه کامپیوتری رو گفتن که ببینم میتونم تعمیر کنم یا نه گفتم مشکلش چیه گفتن نمیدونیم ولی هرجایی بردیم گفتن گرافیکش سوخته یا سی دیش خراب شده باید یه گرافیک نو بخرین بندازین که خیلی هم گرونه بعد من بهشون گفتم تست هایی که میگم رو انجام بدن ببینم مشکل گرافیکشون درچه حدی هست ، گفتم تست کردن دیدم مشکلی نداره فک کردم شاید مشکل نرم افزاری داشته باشه گفتم بیارن کیس رو ببینم آوردن دیدم مشکلش فقط این بوده که کارت گرافیک روی کیس پیچ نشده بوده و وقتی تکون میخوره از جاش در میومده :| گفتم پیچش کنن درست میشه باورشون نمیشد حالا دیروز پرسیدم چطوره گفتن درست شده :|
همیشه وقتی یه چیزیتون خراب شده قبل از بردن برای تعمیر خودتونم یه نگا بهش بندازین حتما بعضی وقتا تعمیر کار بیسواد تر از شماس

صفحات: 11 12 13 14 15

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو