مشخصات

موارد دیگر
Ayda
101 پست
زن

دنبال‌کنندگان

(64 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

IMG_20160908_202801.jpg pouya1248.jpeg 0-4.jpeg 0-3.jpeg
Ayda
Ayda
***

زندگی مثل پیانو است دکمه های سیاه برای غم ها و دکمه های سفید برای شادی ها.
اما زمانی میتوان آهنگ زیبایی نواخت که دکمه های سفید و سیاه را باهم فشاردهی.

***

دیدگاه
1394/08/10 - 21:42 در asemone barooni توسط موبایل · ۲ موافق

دیدگاه
Ayda
Ayda
***

زندگی مثل پیانو است دکمه های سیاه برای غم ها و دکمه های سفید برای شادی ها.
اما زمانی میتوان آهنگ زیبایی نواخت که دکمه های سفید و سیاه را باهم فشاردهی.

***

دیدگاه
1394/08/10 - 21:42 توسط موبایل · ۳ موافق

دیدگاه
Ayda
Ayda
**ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺩﻧﯿﺎ**

ﻣﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﺳﺘﯿﻮﺟﺎﺑﺰ،ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﺷﻐﻠﯽ، ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺭﻓﺖ. ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ، ﯾﮏ ﻭﺭﻗﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﺍﺳﺘﯿﻮ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﺍﻝ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺳﻮﺍﻝ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ:
ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺳﺮﺩ ﻭ ﻃﻮﻓﺎﻧﻰ ، ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﺧﻠﻮﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ، ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ، ﺑﻪ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ، ﺍﯾﻦ ﭘﺎ ﻭ ﺁﻥ ﭘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﮐﻤﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﭘﯿﺮ ﺯﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﮐﻤﮑﻰ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺸﻮﺩ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻏﺰﻝ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﻰ ﺭﺍ
ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ.
ﺩﻭﻣﯿﻦ ﻧﻔﺮ، ﺻﻤﯿﻤﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻰ ﯾﮏ ﺑﺎﺭﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖﻭﻧﻔﺮ ﺳﻮﻡ، ﻋﺸﻖ ﺷﻤﺎﺳﺖ!
ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺭﺍ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ؟
ﭘﯿﺮﺯﻥ؟
ﺩﻭﺳﺘﺘﻮﻥ؟
ﻋﺸﻘﺘﻮﻥ؟
ﺟﻮﺍﺑﻰ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﯿﻮ ﻧﻮﺷﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ، ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺁﯾﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ:
ﻣﻦ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺍﻡ ﺗﺎ ﭘﯿﺮ ﺯﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻋﺸﻘﻢ ﺩﺭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮﻣﯿﻤﺎﻧﻢ ﺷﺎﯾﺪﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺁﻣﺪ!

دیدگاه
1394/08/10 - 21:40 توسط موبایل · ۲ موافق

دیدگاه
Ayda
Ayda
سلام {-35-} {-35-}

4 دیدگاه
1394/08/9 - 23:26 توسط موبایل · ۱ موافق

4 دیدگاه
Ayda
Ayda
*--------**-----------**-------------**------------**----------*

::: ﮔﺎﻫﻲ ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ:::
ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻲ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﺎﺷﻲ
ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻏﻤﺨﻮﺍﺭﻱ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ
ﻭ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺍﺷﮏ ﻣﻲ ﺭﻳﺰﺩ
ﺑﺰﺭﮒ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻐﺾ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﻲ ﺻﺪﺍ ﺩﻓﻦ ﮐﻨﻲ...

*---------**------------**-------------**----------**----------*

4 دیدگاه
1394/05/1 - 16:17 توسط موبایل · ۵ موافق

4 دیدگاه
Ayda
IMG_20150716_223113.jpg Ayda
دولت فرانسه به مناسبت نتیجه مثبت توافق گروه5+1 با ایران و لغو تحریمها دیشب به افتخار ایران به مدت دو ساعت برج ایفل را به سه رنگ زیبای سبز سفید و قرمز مزین و نورافشانی کرد

6 دیدگاه
1394/04/25 - 22:37 توسط موبایل · ۳ موافق

6 دیدگاه
Ayda
Ayda
::بالاخره ب توافق رسیدن::
{-36-}

3 دیدگاه
1394/04/23 - 13:54 توسط موبایل · ۳ موافق

3 دیدگاه
Ayda
Ayda
::بالاخره ب توافق رسیدن::

5 دیدگاه
1394/04/23 - 13:53 توسط موبایل · ۳ موافق

5 دیدگاه
Ayda
552ba290141e5juz.jpeg Ayda
ﯾﮏ ﺍﺻﻞ ﻣﻬﻢ:
ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ ﻭ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ:
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﺮﻭﺩ……
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯿﮑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ، ﻋﺼﺎﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎﺩ…..
ﻭ ﭼﻮﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﻋﺼﺎ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻮﺩ،ﺗﻌﺎﺩﻝ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪﺍﺷﺖ……
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﭼﻮﻥ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻩ،ﺩﯾﮕﺮ ﺣﻮﺍﺱ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺼﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﺮ ﺯﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎﺩﻩ….ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻪ ﻭﯼ ﮔﻔﺖ:ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻋﺼﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ؟؟؟
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻣﺘﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ: ﺯﯾﺮﺍ ﺍﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﺧﺎﮐﯽ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﻓﺮﺵ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎﻥ ﺧﺎﮐﯽ ﺷﻮﺩ….
ﻣﻮﺍﻇﺐ ﻗﻀﺎﻭﺗﻬﺎﯾﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ……
*

4 دیدگاه
1394/04/22 - 23:56 توسط موبایل · ۵ موافق

4 دیدگاه
Ayda
Ayda
"قبل از هرسخنی کمی سکوت کن"
چون"سکوت"تورا فراموش خواهند کرد
ولی سخنی که خواهی گفت فراموش نخواهد شد.
{-29-}

2 دیدگاه
1394/04/9 - 14:37 توسط موبایل · ۵ موافق

2 دیدگاه
Ayda
images-10.jpeg Ayda
**همیشه دعا کنید:

چشمانی داشته باشید که بهترین هارا در آدم ها ببینید.

قلبی که خطاکارترین هارا ببخشد.

ذهنی ک بدی هارا فراموش کند.

و

روحی که هیچوقت ایمانش ب خدا را از دست ندهد

2 دیدگاه
1394/04/7 - 15:40 توسط موبایل · ۵ موافق

2 دیدگاه
Ayda
Ayda
خبر فوری/
لهستان رسما در پرونده هسته ای ایران اعلام بی طرفی کرد!
وزارت امورخارجه لهستان طی بیانیه ای اعلام کرد:
از مردم بزرگوار ایران به خصوص والیبالسیتهای قهرمان ایرانی عاجزانه تقاضا می کند که لطفاً در حین بازی با لهستان به این نکته توجه داشته باشند که لهستان عمیقاً باور دارد انرژی هسته ای حق مسلم ایرانی هاست!
جون مادرتون بذارید یه ست ببریم!

4 دیدگاه
1394/04/3 - 00:11 در asemone barooni توسط موبایل · ۲ موافق

4 دیدگاه
Ayda
Ayda
ﮐﺎﺵ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻻ‌ﯾﻖ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺷﻮﻡ 

 ﺳﺤﺮﯼ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻮﻡﮐﺎﺵ ﻣﻨﺖ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ﻣﻬﺪﯼ ﺟﺎﻥ 

ﺗﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﻔﺮﻩ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺍﻓﻄﺎﺭ ﺷﻮﻡ 

Ayda
Ayda
ست اولو بردیم :)

3 دیدگاه
1394/03/16 - 23:28 توسط موبایل · ۱ موافق

3 دیدگاه
هادی
هادی
کاربران گرامی یه چیزی رو شاید خودتونم میدونید ولی بهتره من بگم دوستانی که تازه اومدن هم بدونن اینجا چون یه شبکه اجتماعیه یه چیزیاییش با سایت هایه عادی فرق داره مثلا ایکه سایت عادی کاربرمیادچیزی میبینه کاری میکنه و... میره و دوباره برگشتنش به اون سایت با گوگله توسایت عادی این فرد خیلی کارداشته باشه 15 دیقه طول میکشه کارش ولی شبکه اجتماعی چیزیه که بیشتر اوقات حداقل 3 الی 4نفر آنلاین داره و هرچی تبلیغات و محبوبیتش بیشتر باشه این مقدار زیادمیشه و این آنلاین ها حداقلش 15 دیقه تو سایت میمونن که متوسط این آنلاین بودن برای هرفردیک ساعته! ایناروگفتم تابدونید یه شبکه اجتماعی چرا به سرور هایه گرون قیمت و قدرتمند نیاز داره حالا بریم سر بحث سودش (اینجی سودیش کوجیس) یه شبکه اجتماعی تافیسنما نشه سودنمیده یاباید اولین باشی مثل کلوب یا نقطه چین باشی مثل فیسنما البته فیسنما بیشتر شبکه تبلیغاته تا اجتماعی! من وقتی الباشو ساختم هدفم درست کردن یه چیزی تومایه هایه هادی نت سابق بود ولی به هدفم نرسیدم اما عوض با کاربرایه خوبی مثل شما آشنا شدم بعد که الباش به فنا رفت هدفم شد جمع آوری شما عه کاراکترام تموم شد

17 دیدگاه
1394/03/5 - 01:26 در asemone barooni توسط موبایل · ۲ موافق

17 دیدگاه
باز نشر توسط hajjari و 2 سایر کاربران
صفحات: 3 4 5 6 7

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو