مشخصات

موارد دیگر
man@payiz
2 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

1569141204574462.jpg 500x888_1569066403926666.jpg
man@payiz
1569141204574462.jpg man@payiz
هر لحظه از زندگی
بایدصرف عشق شود.
دراین صورت زندگی
تبدیل به عبادت میشود
و دیگرنیازی به
جستجوی خداوندنیست.
زیراخداوندخودبه
نزدکسی خواهدآمدکه
مزه ی عشق راچشیده است

man@payiz
500x888_1569066403926666.jpg man@payiz
بیا دیگر حضرت پاییز...
جانِ آن مهر پرخاطراتت بیا
به خاطر آن آبان بی روح و آذر سردت
بیا تا ببافم رج به رج خاطراتت را در گوشه ی ذهنم....
بیا تا یک روز بارانی خلوت را تنهایی زیر آسمانت به سر ببرم
شاید هم دست در دست یار با شعر های حافظ موسیقی خش خش برگهایت را به خاطر بسپرم
وقت خداحافظی یک انار و یک برگ بدهد دستم و در گوشم زمزمه های شاعرانه بکند و من عاشق ترین دختر پاییز شوم.... ببار و ببار و ببار.....
و ما را به حافظه ی خیس خیابان ها بسپار
جان ما بیا....
دلمان برای عاشقی کردن تنگ شده..... .

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو