خوشم بابودنش . ..

مشخصات

موارد دیگر
علی آقا
1186 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(84 کاربر)

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

559798577-talab-ir.png IMG_20200429_144607_443.jpg 1555252256_4270.jpg 135803_874.jpg
علی آقا
علی آقا
{-60-}{-22-}

دیدگاه
1399/03/29 - 20:06 ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
تشنمه {-143-}

علی آقا
علی آقا
عجب{-129-}

دیدگاه
1399/03/29 - 12:56 ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود
به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست

علی آقا
علی آقا
فریب مشابهت روز و شب*ها را نخوریم
امروز، دیروز نیست
و فردا امروز نمی*شود

علی آقا
علی آقا
زندگی تمامش خطای دید است

من تو را می بینم تو مرا نمی بینی

تو مرا می بینی من تو را نمی بینم

یک خطای ساده ی بی انتها…

دیدگاه
1399/03/29 - 12:38 ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها،
اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم

دیدگاه
1399/03/29 - 12:37 ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
اگر حق با شماست، خشمگین شدن نیازی نیست
و اگر حق با شما نیست، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید …

علی آقا
علی آقا
مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست،
مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن …

دیدگاه
1399/03/29 - 12:32 ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
چه داروی تلخی است وفاداری به خائن،
صداقت با دروغگو،
و مهربانی با سنگدل …

دیدگاه
1399/03/29 - 12:31 ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که
“ای کاش”
تکیه کلام پیریت نشود

دیدگاه
1399/03/29 - 12:31 ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
چرخ گردون چه بخندد

چه نخندد تو بخند

مشکلی گر سر راه

تو ببندد تو بخند

غصه ها فانی وباقی

همه زنجیر به هم

گر دلت از ستم

غصه برنجد تو بخند

دیدگاه
1399/03/29 - 12:30 ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند
مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند

دیدگاه
1399/03/29 - 12:30 ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست،
پس برخیز تا چنین مردمی بگریند …

دیدگاه
1399/03/29 - 12:29 ·

دیدگاه
علی آقا
علی آقا
نصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم
و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم

صفحات: 8 9 10 11 12