دِلـــــ ...

آری دِلـــ ...

همـان شکننـده معــروف را میـگویم ...

از زبـان او سـخــن بگــو ...


╔═══ ೋღ❤ღسُخَنِــ دِلـــــــೋ ═══╗

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

سُخَنِـــ دِلـــــ

گروه عمومی · 37 کاربر · 887 پست
مونا یزدی
مونا یزدی
خواهر و داداش خوبم !
چه آهنگایے تو گوشیت داری؟!

خیلیاش میل به گناه و زیاد میکنن
همین الان آهنگ های ناجـور و پاڪ کن
پیامبر (صلی الله علیه وآله ):
از هرچه برای گوش ات بد است، بپرهیز!


Ayda
pouya395.jpeg Ayda
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ ...
ﮐﻪ
ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻮﺩﻡ 

ﺳﺮ ﻫﺮ ﮐﻮﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺩ 

ﮐﻪ
ﭼﯿﻨﯽ 

ﺭﺍ 

ﺑﻨﺪ ﻣﯿﺰﺩ ، ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ...
ﻭ ...
ﻣﻦ ...
ﺁﻧﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻢ :
ﺁﺧﺮ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﺎﺭ ...؟؟!
ﻭﻟﯽ ﺍﻣﺮﻭﺯ ...
ﮐﻪ
ﺍﺛﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﻭ ...
ﭼﯿﻨﯽ ﺩﻝ ﺗﺮﮐﯽ ﺩﺍﺭﺩ ...
ﻭ ...
ﻣﻦ ...
ﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭ ...
ﮐﻮﯼ ﺑﻪ ﮐﻮﯼ ...
ﺩﺭ ﭘﯽ ﺑﻨﺪ ﺯﻧﯽ ﻣﯿﮕﺮﺩﻡ ...!!!

Ayda
pouya746.jpeg Ayda
ﺁﻗﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺎﻩ ﻭ ﮔﺪﺍ ﻫﺴﺖ ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ؟
ﺁﺭﯼ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺒﯽ ﮐﻪ ﺯﺩﻡ ﺩﻝ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺘﺎﻥ
ﻣﺸﻬﺪ ...
ﺣﺮﻡ ...
ﻭﺭﻭﺩﯼ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺠﻮﺍﺩﺗﺎﻥ
ﺁﻗﺎ ﻋﺠﯿﺐ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ !!!!
 

Ayda
pouya1001.jpeg Ayda
ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﮔﺬﺷﺖ ...
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ...
ﺟﺎﯼ ﺗﻮ ﺍﻣﺎ ، ﺯﻧﯽ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ...
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻟﺠﺎﺟﺘﻢ ﮐﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺭﺳﯿﺪ ...
ﺍﻣﺎ ، ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...
ﺑﯽ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﯿﺰﻧﻢ ...
ﻭ ﺍﻭ ﻣﯿﺨﻨﺪﺩ ...
ﺑﺎ ﺍﺷﺘﯿﺎﻕ ﻣﯿﭙﺮﺳﺪ..
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯼ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﻣﺎﻥ ﭼﯿﺴﺖ ...؟!
ﻭ ﻣﻦ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ "ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ" .

bahar
bahar
سلام {-29-}

اللهم عجل لولیک الفرج ... الهی امین{-47-}

روز خوبی داشته باشین ساینایی ها

bahar
bahar
{-29-}

born78
born78
ﺯﻧﯽ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺷﺖ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ، ﺑﺎﺑﺖ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺧﻮشحالی‌هایش ﺭﺍ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ.
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ شبها این‌گونه ﻧﻮﺷﺖ :
خوﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺐ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﺮﺧﺮ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻨﻮﻡ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ !
خوﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺩخترم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮﻓﻬﺎ ﺷﺎﻛﯽ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﭘﺮﺳﻪ نمی‌زند !
خوﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻡ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻐﻞ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﯼ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﯿﻜﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘﻢ !
خوﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس‌هایم ﻛﻤﯽ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻏﺬﺍﯼ ﻛﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺩﺍﺭﻡ !
خوﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ ﭘﺎ ﻣﯽﺍﻓﺘﻢ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺨﺖ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ !
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻣﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﺸﻮرم ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻤﯿﺰ ﻛﻨﻢ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﻡ !
خوﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺑﯿﻤﺎﺭ می‌شوم، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﻡ ﻛﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺳﺎﻟﻢ هستم!
خوﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺪﺍﯾﺎﯼ ﺳﺎﻝ، ﺟﯿﺒﻢ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﯽ می‌کند، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺨﺮﻡ !
خوﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺯﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻮﻡ، ﺍﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺯﻧﺪﻩﺍﻡ.

میتوان به همه چیز خوب نگاه کرد نه؟

born78
born78
یک وقت جلوی شما یک سبد سیب می آورند، شما اول برای کناریتان بر میدارید،
دوباره بعدی را به نفر بعدی می دهید
دقت کنید !!!
تا زمانی که برای دیگران بر می دارید ، سبد مقابل شما می ماند ...
ولی حالا تصور کنید همان اول برای خود بردارید، میزبان سبد را به طرف نفر بعد می بـَرد !
. نعمتهای نیز اینطور است ،
با ، سبد را مقابل خود نگه دارید ....

born78
born78
به شوخی به یکی ازدوستانم گفتم من 22ساعت متوالی خوابیده ام..!
گفت: بدون غذا ؟؟!!
وهمین سخن رابه دوست دیگری گفتم،
گفت: بدون نماز؟

(عکس العمل آنهاطریقه زندگی هردوتاراشرح میدهد)

born78
حضرت مادر (40).jpg born78
تا ابد این نکتہ را انشا کنید

پای این طومار را امضا کنید

هـر کجا ماندید در کل امور

رو بہ سوے سلام الله علیها کنیدمونا یزدی
مونا یزدی
حسین جان

دردی مثال درد و غمت، میشود مگر؟
رنگی سیاهــی علمت، میشود مگـر؟

اصـــلا بهشت با همه حـور و کوثرش
باب ورودی حرمت، مــی شود مگــر؟
fatima
fatima
پرانرژی باش، تا تغییر برخورد اطرافیانت را ببینی

پرانرژی باش, تا تغییر برخورد طبیعت و دنیا را با خودت ببینی

کسی که انرژی بدهد ، از عالم و آدم انرژی می گیرد ....

born78
born78
انتظار کشیدن سخت است،

فراموش کردن هم سخت است،

اما سختر این است که ندانی ... باید انتظار بکشی ... یا فراموش کنی.

fatima
fatima
و گروه از مردان
هیچ گاه بہ زندگی
عادی بر نخواهند گشت...
آنان کہ بہ جنگ رفتہ اند
و آنان کہ عاشق شده اند

لبیـڪ یـا حســــین ع
اللﮩـم عجـل لولیـڪ الفـرج

born78
born78
تنهـایــی یعنی ▁ من یه موبایل دارمــ ▁ کــ صدای زنگش یـادمـ نیســـ ..!{-60-}

صفحات: 4 5 6 7 8

شبکه اجتماعی ساینا · قدرت گرفته توسط شِیرترانیکس طراحی توسط گروه طراحی وب ابتکارنو