دوتا قانون هست، فراموش نکن! از زهر شفا، و از بیشرف انتظار وفا نیست??

مشخصات

موارد دیگر
Asma
1 پست
زن

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

Asma
Asma
مَــن چه گویم که دراین شهرِ غریب،
همدمی نیست که تنهاییِ مارا بِخَرد... 💜