مشخصات

موارد دیگر
ََُASAL
1 پست

دنبال‌کنندگان

بازدیدکننده

برچسب ‌های کاربردی

ََُASAL
ََُASAL
شب میگوید :
منطقی باش ،
بُگذار خواب مهمانِ چشمانت شود!
فکر و خیال کافیست
من اما میگویم :
عشق که منطق نمی شناسد..!!
و شب سکوت میکند ....